Ábrázoló Geometria 2.
A tárgy célkitűzése, hogy az Ábrázoló geo­metria 1 tárgy­ban meg­ismert ábrá­zolási mód­szereket hasz­nálva a görbe felü­letek formai és egzakt geo­metria vilá­gába beve­zessük a hall­gatókat. A félév során a külön­böző görbe felü­letek formai kompo­zíciójára is sor kerül. A bemu­tatott gyakor­lati példák épí­tészeti alkal­mazások kör­éből kerülnek ki.