IT alkalmazások

A tárgy célja, hogy a mérnöki prob­léma­megoldás és az algo­rit­mikus gondol­kodás jegyé­ben bemu­tassa az infor­máció­techno­lógiai esz­közök haté­ko­nyabb alkal­mazását, képet adva az építészek számára kínálkozó infor­matikai lehe­tősé­gekről.