A tan­tárgy alap­célja a CAD rend­szerek elmé­leti és gya­korl­ati alap­jainak meg­is­mer­te­tése. A gya­kor­latok a geo­met­ri­ai, épí­té­szet­törté­neti alap­isme­retek­hez kap­cso­lód­va mu­tat­ják be az épí­té­sze­ti gya­kor­lat­ban elő­for­duló sík­beli szer­kesz­té­si, és tér­be­li mo­del­le­zési meg­ol­dásokat, for­má­kat, gya­ko­rol­tat­va a há­rom­di­men­zi­ós for­mák két­di­men­ziós ve­tü­le­tek alap­ján tör­té­nő re­kons­tru­álá­sát, és be­mu­tatva a terv­do­ku­men­táció ké­szí­té­sé­nek meg­ol­dásait. A tárgy emel­lett a mér­nöki prob­léma­meg­oldás és az al­go­rit­mikus gon­dol­ko­dás je­gyé­ben be­tekin­tést ad az in­for­matikai esz­kö­zök ha­té­kony al­kal­ma­zá­sába.