Ábrázoló geometria 2 - BMEEPAGA202


 • Ábrázoló geometria 2 - BMEEPAGA202

  TÁRGYLEÍRÁS

  – görbékkel és felületekkel kapcsolatos alapvető ismeretek
  – másodrendű felületek síkmetszetei, kontúrja, árnyéka
  – nem másodrendű felületek és építészeti alkalmazásuk
  – görbe felületek áthatása, a széteső áthatások építészeti jelentősége
  – a terepfelületek földmunkáinak rajzi megjelenítése

  A tárgy célkitűzése, hogy az Ábrázoló geo­metria 1 tárgy­ban meg­ismert ábrá­zolási mód­szereket hasz­nálva a görbe felü­letek formai és egzakt geo­metria vilá­gába beve­zessük a hall­gatókat.

  A félév során a külön­böző görbe felü­letek formai kompo­zíciójára is sor kerül. A bemu­tatott gyakor­lati példák épí­tészeti alkal­mazások kör­éből kerülnek ki.

  A másodrendű felületek geo­metriai tulaj­don­ságainak megismerése, kontúrgörbéik, árnyékaik és metsze­teik szer­kesz­tése nem­csak a hall­gatók tér­szem­léletét és a geo­met­riai szer­kesz­tési kész­ségét fej­leszti, hanem köze­lebb visz az épí­tészeti al­ko­tások geo­metriai struk­tú­rájának meg­érté­séhez is.

  A nem másod­rendű felü­letek meg­ismerése és ábrá­zolása, vala­mint épí­tészeti alkal­mazásuk meg­isme­rése fel­ké­szíti a hall­gatókat arra, hogy a későbbiekben azokat például egy CAD rend­szerben cél­sze­rűen alkal­mazni tudják.

  A térbeli gondo­latok rajzi meg­jele­nítése, a vetü­letekből való rekonstruk­ció kész­séggé fejlesz­tése, valamint a szakmai rajzok készí­té­sének, konven­cióinak elsa­játí­tása a felsőbb év­folya­mokon kellően meg­ala­pozott ábrá­zoló geo­metriai isme­retekre épül­het.

  A mérő­számos ábráz­olás tervezési fela­datokhoz való kap­csoló­dását terep­felületek föld­munká­inak gya­kor­lati példáival mutatjuk be. 

  TEAMS CSAPATKÓD: phvnybw