Építész-informatika 1 - BMEEPAGA301


 • Építész-informatika 1 - BMEEPAGA301 - IT alkalmazások


  Tárgy­felelős: Dr. STROMMER László
  Előadó és évfolyam­felelős: Dr. STROMMER László
  Gyakorlat­vezetők: Dr. FEHÉR Eszter · FEJÉR Tamás · Dr. PÉK Johanna · Dr. STROMMER László
  Heti óraszám: 1 előadás · 1 labor­gyakorlat
  Kredit­érték: 2
  Követelmény: évközi jegy

  Tantárgy honlapja ↷ | Ütemterv, feltételek ↷ | Félév időbeosztása  ↷ | Public English Version

 • Általános információ

  A tárgy célja, hogy a hall­ga­tóknak beve­zetést adjon az építész­irodák infor­mációs tech­noló­giai esz­kö­zeinek alkal­mazásaiba.

  A táblázat­kezelővel meg­old­ható adat­keze­lési feladatok kiemelt fon­tos­ságúak az épí­tész­irodai alkal­mazá­sokban. Itt az alap­szintet meg­haladó haté­kony táblázat­kezelő használatot, valamint néhány alkal­mazási feladat meg­oldá­sával mérnöki számítási, függvény­ábrá­zolási, szélső­érték-kere­sési isme­reteket tanítunk.

  A képleteket, táblá­zatokat és egyéb beil­lesz­tett objek­tumokat is tar­tal­mazó szö­veges doku­men­tumok szer­kesz­tése, stí­lu­sokkal és sablonokkal való formázása az irodai prog­ramoknak olyan haladó szintű alkal­mazását jelenti, amely azok­nak az át­la­gosnál lénye­gesen haté­konyabb hasz­ná­latát teszi lehe­tővé, és egyben elő­ké­szíti a háló­zati pub­liká­lásukat is.

  A pixel­grafika ese­tében a digi­tális kép elő­állí­tásának, szer­kesz­tésének, korri­gálá­sának, táro­lá­sának, továbbí­tásának folyamata nem ért­hető meg alap­vető látásra, színekre illetve kép­fájl-formá­tumokra, tömö­ríté­sekre vonat­kozó isme­retek nélkül.