Építész-informatika 2 - BMEEPAGA401


 • Építész-informatika 2 - BMEEPAGA401 - Digitális ábrázolás


  Tárgy­felelős: Dr. STROMMER László
  Előadó és évfolyam­felelős: Dr. STROMMER László
  Gyakorlat­vezetők: FEJÉR Tamás · Dr. PÉK Johanna
  Heti óraszám: 1 előadás · 2 labor­gyakorlat
  Kredit­érték: 3
  Követelmény: évközi jegy

 • Általános információ

  A tantárgy célja, hogy a hall­gatók­kal meg­ismer­tessük a CAD rends­zerek elmé­letét és gyakor­latát, beve­zessük a CAD rend­szerek szaba­tos épí­té­szeti hasz­nála­tába, illetve a számító­gépes terv­doku­mentáció-ké­szí­tés­hez szük­séges alap­ismeretekbe.

  A szemeszter első felé­ben foglal­kozunk az épí­té­szeti gyakor­latot elő­készítő sík­beli szer­kesz­té­sekkel, különös tekin­tettel a hagyo­mányos és a számító­gépes szer­kesz­tések koncep­cio­nális és algo­ritmikus különb­ségeire. Ezzel párhu­zamosan ismer­tetjük a CAD prog­ramok alap-eszköz­kész­letét, így az abszolút és relatív, derék­szögű és polár koor­dináta­rendszerek segít­ségével történő méret- illetve pont­megadást, a szabatos raj­zolást lehetővé tévő tárgy­raszterek, méret­hálók haszná­latát, vala­mint a rajz logikai- infor­matikai struk­turá­lását segítő fóliák és blokkok rend­szer­elvű hasz­nálatát. A rajzok doku­mentálása kap­csán bemu­tatjuk a papír­téri nézet­ablakok használatát.

  A szemeszter második felé­ben bete­kintést adunk a három­dimenziós model­lezés világába, bemu­tatva az épí­té­szeti gyakor­latban haszná­latos tipikus alap­formákat. Ismer­tetjük a CAD model­le­zésben haszná­latos drót­váz-, felület-, és test­modellek típu­sait, a modellek meg­jele­nítési módjait, illetve a pár­hu­zamos és cent­rális vetí­tési módokat. A konkrét probléma­meg­oldás során – a kreatív eszköz­használatot elő­segítendő – hang­súlyosan foglal­kozunk az alap­elemekből Boole-műve­letekkel létre­hozható össze­tett test­modellek­kel. A tér­beli modellek doku­men­tálása kapcsán az adott irányú lépték­helyes kótá­zott vetü­letek létre­hozási módjai mellett foglal­kozunk a rende­relés, kép­készítés alapjaival is.