Építészettörténet 3 - BMEEPETA301


 • ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 3. - KÖZÉPKOR BMEEPETA301
  Előadó: Daragó László DLA

  Tantárgyfelelős: Daragó László DLA

  A tantárgy kimérete: vizsgakurzus / 3 kr.

  Követelmény: vizsga

  Előadások 

  Az európai építészet történetének három jól elhatárolható periódusával foglalkozik a tárgy elméleti része: a keresztény kelet (ókeresztény és bizánci), a romanika (népvándorlás kora és romanika), valamint a gótika építészetével. Azokkal a korszakokkal, melyeket a kialakuló keresztény kultúra határoz meg döntően, minden más befolyásoló tényezőnél elsöprőbb jelentőséggel. Ezért –egyfelől- a törzsanyag a szakrális építészet emlékeiből kerül ki elsősorban, másfelől, a korszak belenyúlik az elején az ókor építészetébe (3-5. sz.), a végén az újkor történeti határain túlra (15-16. sz.). Területi szempontból a bemutatás kiterjed kezdetben a Késő-Római Birodalom itáliai és keleti provinciáira, majd a bizánci birodalomra és hatásterületére: a Kaukázus-vidéktől a brit szigetekig. Valamint a nyugati kereszténység feléledése után a figyelem középpontjába a közép és nyugat-európai területek építészete kerül. Az első periódus tárgyalása az egész félév megalapozását jelenti, ahol megszületnek azok az épület-alaptípusok, melyek változását a félév során végigkövethetjük. A tárgy központi célja -az építészeti általános műveltség megszerzésén túl- ezen változások okaira rámutatni, és az építészeti forma valamint az azt meghatározó tényezők közötti összefüggéseket feltárni. Különös jelentőséggel bír ezen belül a térlefedő szerkezetek fejlődése, a boltozatok elemzése, mely a többi építészettörténeti tárgyhoz képest ebben a félévben nagyobb hangsúllyal szerepel. Az elméleti rész számonkérése szóbeli vizsgán történik.


   Gyakorlatok

  1. A féléves rajzfeladat egy kiválasztott középkori épület feldolgozása szabad kompozícióban 1-2 db A/3-as rajzkartonon. A feldolgozásnak tartalmaznia kell legalább három ábrát: műszaki ábrázolásokat (alaprajzok, metszetek – tetszőleges léptékben), továbbá térbeli rajzokat, részletrajzokat (nyílásformák, fejezetek, profilok, stb) tetszőleges technikával. Lehetséges az épület virtuális modellezése is. A feladatokat a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve kell kiválasztani. A feladat a térszervezetek és szerkezetek ábrázolásán túl a részletek (fejezetek, profilok, falszövet, mérművek…) léptéknek megfelelő, illetve külön rajzon esetleges nagyobb léptékű ábrázolását is tartalmazza. A feldolgozás módja két féle lehet:

  a. Szerkesztett ceruzás vonalrajz (esetleg szabadkézzel áthúzva); szabadon választható a formák térbeliségének plasztikai modellálása (tónusozás, aquarelle…).

  b. Számítógépes térbeli modell fotói szabad kompozícióban

  2. "Kompendium" rajzfeladat a gyakorlati órákon feldolgozott 12 db boltozat ábrázolása szabadkézzel. Elkészítendő a boltozatok alaprajza, kétirányú metszete és térbeli rajza. A boltozatokat elvi felületként kell ábrázolni (szerkezeti vastagság nélkül), de a metszett és nézet vonalak, valamit a nem-látható élek megkülönböztetésével.