Geometriai algoritmusok - BMEEPAGQ702  • Előadó: FEHÉR Eszter PhD

    A tantárgy kimérete: előadás, gyakorlat / 3 kredit
    Követelmény: félévközi jegy


    A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a számítógépes geometria alapfogalmaival, 2D-3D objektumok reprezentációjával, fontosabb algoritmusaival és ezek építészeti alkalmazásával. A gyakorlatokon alapszintű programozási ismeretek elsajátítása után az elméleti tudásra építve különböző algoritmusok implementációjával oldunk meg geometriai feladatokat. Cél, hogy a megszerzett tudásra építve a hallgató képes legyen saját építészeti tervéhez vagy kutatásához kapcsolódó komplex geometriai probléma önálló megoldására.