Komplex 2 T - BMEEPETT911


 • KOMPLEX 2 T - BMEEPETT911


  Előadó: Zsembery Ákos

  Tárgyfelelős: Zsembery Ákos

  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 6 kredit

  Követelmény: féléves terv

  TÁRGYLEÍRÁS

  A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy először összegzi és integrálja a hallgató eddigi tanulmányait egyetlen tervezési feladatban. A tartalmi és formai követelményeket részint jelen tematika, részint a társ-tanszékek saját kiírásai tartalmazzák, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak.

  Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra.

  Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.

  A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve). Alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. A feladatok jellegéből adódóan a tervezési feladat része egy műemléki felmérés, tudományos dokumentáció, történetkutatás, építészettörténeti periodizáció elkészítése. Ezen többletfeladatok elvégzésére lehetőség van a tanszék által meghirdetett szabadonválasztható Műemlék kutatási gyakorlat (BMEEPET 0431) keretén belül, mejnek felvételét ajánljuk a komplex tervezés mellé.